středa 13. ledna 2010

Fotbalový stadion FC Hradec Králové - lízátkaMade by Google Sketchup; Gome 3Das;jshkcz;agecz@seznam.cz

K provozování fotbalu bylo v roce 1905 dáno k dispozici místo u bývalé plovárny tzv. hřiště "U nemocnice". Původní louka byla hráči a dalšími příznivci klubu upravena, aby plocha byla způsobilá ke hře. I tak to byl terén drnovitý a nerovný. Po nepochopitelných tahanicích s městskou radou byl prostor v roce 1907 oplocen. V takovéto podobě začalo být hřiště středem pozornosti, která přerůstala ve společenskou událost zejména ve chvíli, kdy klub hostil atraktivního soupeře.

Pokus o zatravnění hrací plochy byl učiněn v roce 1947, ale vzhledem k značnému škvárovému podkladu se snaha o zlepšení nezdařila. Další zatravnění vycházelo již z předcházejících zkušeností. Utkáním s VSS Košicemi 6. září 1965 se hradečtí fotbalisté rozloučili s nevyhovujícím hřištěm a ještě týž den se začalo s úpravou povrchu pro položení travnatého koberce. Tráva nebyla získávána formou setí, ale položením dobře prorostlých travnatých čtverců dovezených z okolí Hradce, které na výživném podloží brzy vytvořily plochu schopnou fotbalového zatížení. Dočasným stánkem hradeckého týmu se stal stadionek v Týništi n. Orl. Fotbal se na hřiště "U nemocnice" vrátil již 13. října 1965 v atraktivním utkání se Spartou Praha. Zápas vidělo 20.000 diváků s výsledkem 3:3. V tomto ročníku Spartak Hradec. Králové obsadil v I. lize 8. příčku tabulky a Sparta Praha skončila na 2. místě za Duklou Praha.

V loňském roce schválilo zastupitelstvo města Hradce Králové celkovou rekonstrukci území Malšovického stadionu na "Areál volnočasových aktivit". Za tímto účelem vyhlásilo soutěž o nejlepší návrh, kterou vyhrála firma a v současné době probíhají jednání ohledně realizace tohoto projektu.
------------------------------------------------------------------------------------
The running of football in 1905 was put at the disposal site at the former ground pool called "The Hospital". The original field was the players and other supporters of the club adapted to the area was eligible to play. Even so, it was drnovitý and uneven terrain. After incomprehensible wrangling with the city council area was fenced in 1907. In such a format has become the focus of course, which developed into the social event especially when the club hosted an attractive opponent.

Trying to grass playing surface was made in 1947, but due to the considerable effort škvárovému substrate failed to improve. Other grasslands have already based on past experience. Match in the sixth VSS Kosice September 1965 to bid farewell to football hradečtí substandard pitch and the same day began with a surface finish laying the carpet of grass. Grass was obtained by seeding, but placing well the merging of grass imported tiles from around Hradec, which the foundation will soon set up a maintenance area capable of loading the football. Temporary stand Hradec became a team in the stadium Týniště n. Orl Soccer on the pitch "In hospital" came back the 13th October 1965 in an attractive match with Sparta Prague. 20,000 spectators saw the match with a 3-3 result. This year Spartak Hradec. Kings finished eighth in the first league place tables and Sparta Prague came to 2 place at Dukla Prague.

Last year was passed by the city of Hradec Kralove Malšovického total reconstruction of the stadium to "leisure complex". To this end, announced a contest for best design, which won the company and negotiations are currently underway on this project.